skip to Main Content

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących stron internetowych prowadzonej na rzecz Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu:

Nie zbieramy żadnych danych bez Twojej zgody, nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów wskazanych w Polityce, a swoje dane zawsze możesz edytować lub usunąć. 

O przysługujących Ci prawach jesteś informowany w momencie rejestracji, a ich potwierdzenie znajdziesz w treści Polityki. 

Dane zbieramy jedynie na potrzeby organizacji Wydarzenia (kursu medytacyjnego).

§ 1 

DEFINICJE

Serwis serwis internetowy działający pod adresem https://registration.kuchary.pl umożliwiający rejestrację na Wydarzenie

Administrator Danych Osobowych  (Administrator, ADO) Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, adres siedziby: 01-408 Warszawa, ul. Ożarowska 65/67, wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod numerem 15, NIP: 776-14-61-936, REGON: 610200801, adres poczty elektronicznej: biuro@buddyzm.pl, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Wydarzeniekurs medytacyjny odbywający się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2023 r. na terenie Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego w Kucharach, Kuchary 57, 09-210 Drobin.

RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

Cookies (ciasteczka) dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADO przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Jednocześnie ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności ADO zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz RODO.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu:
  1. kontaktowania się z Użytkownikiem,
  2. organizacji Wydarzenia.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. miasto i kraj – ośrodek buddyjski, w którym praktykuje Użytkownik.
 3. Dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej będą przez Administratora przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 4 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również wynikające z RODO upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy oraz realizacji i rozliczenia Wydarzenia.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Serwis jest konieczne do prawidłowego zgłoszenia chęci uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z celem powierzenia tj. w zakresie rozliczenia oraz organizacji Wydarzenia.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z jego celem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.

§ 5

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 2 przez Administratora w celu realizacji Wydarzenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przed dokonaniem rejestracji. 
 2. Użytkownik może zgodę określoną w ust. 1 wycofać w dowolnym momencie, w dowolny sposób wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik jest informowany o możliwości wycofania zgody przed jej wyrażeniem, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) przed dokonaniem rejestracji w Serwisie.
 3. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz RODO, w tym: prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO – od dnia 25 maja 2018 roku.
 4. Do realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie służy adres e-mail: gdpr@buddyzm.pl 

§ 6

PLIKI COOKIES (ciasteczka)

 1. Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  2. Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie
  3. Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi i wyłączenia plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących stron internetowych utrzymywanych przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu:

Nie zbieramy żadnych danych bez Twojej zgody, nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy ich innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów wskazanych w Polityce, nasze cookies nie będą Cię śledzić, a swoje dane zawsze możesz edytować lub usunąć. 

O przysługujących Ci prawach jesteś informowany w momencie rejestracji, a ich potwierdzenie znajdziesz w treści Polityki. 

Dane zbieramy jedynie na potrzeby organizacji kursu.

§ 1 

DEFINICJE

Serwis serwis internetowy działający pod adresem https://registration.kuchary.pl umożliwiający rejestrację na kurs medytacyjny

Administrator Danych Osobowych  (Administrator, ADO) Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, adres siedziby: 01-408 Warszawa, ul. Ożarowska 65/67, wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA pod numerem 15, NIP: 776-14-61-936, REGON: 610200801, adres poczty elektronicznej: biuro@buddyzm.pl, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Użytkownik osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Usługakurs medytacyjny odbywający się w dniach 9-15 lipca 2018 r. na terenie Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego w Kucharach, Kuchary 57, 09-210 Drobin.

RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

Cookies (ciasteczka) dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ADO przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Jednocześnie ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności ADO zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz RODO.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu:
  1. kontaktowania się z Użytkownikiem,
  2. organizacji Usługi.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. miasto i kraj zamieszkania,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. wiek.
 3. Dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej będą przez Administratora przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 4 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również wynikające z RODO upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy oraz realizacji i rozliczenia Usługi.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych żądanych przez Serwis jest konieczne do prawidłowego zgłoszenia chęci skorzystania z Usługi.
 3. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie zgodnie z celem powierzenia tj. w zakresie rozliczenia oraz organizacji Usługi.
 4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z jego celem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego ewentualnej odpowiedzialności.

§ 5

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 2 przez Administratora w celu wykonania Usługi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przed dokonaniem rejestracji. 
 2. Użytkownik może zgodę określoną w ust. 1 powyżej w dowolnym momencie, w dowolny sposób wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik jest informowany o możliwości wycofania zgody przed jej wyrażeniem, poprzez zaznaczenie pola (checkbox) przed dokonaniem rejestracji w Serwisie.
 3. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkownika wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz RODO, w tym: prawa swobodnego dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie oraz w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO – od dnia 25 maja 2018 roku.
 4. Do realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie służy adres e-mail: gdpr@buddyzm.pl 

§ 6

PLIKI COOKIES (ciasteczka)

 1. Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies:
  1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
  2. Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie
  3. Dane statystyczne – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi i wyłączenia plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Back To Top
×Close search
Search